תנאי שימוש במערכת MemoApp

התחייבות המשתמשים ובני המשפחה:
1. מערכת MemoApp (להלן: "המערכת") הינה מערכת אינטרנט לכתיבת תזכורות והודעות (להלן: "התוכן") על ידי בני משפחה עבור אדם בן המשפחה הסובל מבעיות זיכרון וירידה קוגניטיבית. המערכת אינה מערכת רפואית או מערכת טיפולית רפואית והיא מוגדרת כמערכת טכנולוגית תומכת המאפשרת לבני משפחה או צוות מסייע לבני המשפחה לתת סיוע, עזרה ותמיכה בעזרת תוכן מגוון, לאדם בן המשפחה הסובל מבעיות זיכרון וירידה קוגניטיבית. המערכת מורכבת ממגוון אפשרויות ליצירת תוכן באמצעות אתר ודף תוכן ייעודי www.memoapp.co.il (להלן: "האתר"). יעשה שימוש מושכל ומוקפד במערכת ע"פ הוראות הסכם השימוש להלן ובמלואו. השימוש ואחריות השימוש במערכת היא של המזמין בלבד. המיזם אינו אחראי להתריע ולהודיע ללקוח על כך שאינו עושה שימוש במערכת.

2. כתנאי לשימוש במערכת ובאפשרויות באתר עליך להסכים להוראות תנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש"), המהווים חוזה משפטי מחייב בינך (להלן: "המשתמש") לבין מיזם ממואפ (להלן: "המיזם"). נדרש לקרוא בקפידה את תוכן תנאי שימוש אלו, לפני הרישום לאתר והכניסה אליו, ולאשר באתר המיזם כי הנך מסכים לכל תנאיהם והנך מחויב להם.

3. השימוש במערכת מותנה בתשלום תמורה (המחירים לא כוללים מע"מ). סכום התמורה ותנאי התשלום הינם:
- הקמת המערכת: 1150 ש"ח (+מע"מ) בתשלום חד פעמי, שאינו מוחזר גם בעת ביטול, מיד לאחר הזמנת המערכת.
- ממואפ מסלול מנוי חודשי: הכולל שיחת וידאו: 150 ש"ח (+מע"מ) ב -1 בכל חודש קלנדרי עבור השימוש במסלול זה באותו החודש כולל 500 דקות שיחה וידאו לחודש.

4. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי אישי ובתוקף. התשלומים במועדם מהווים תנאי מהותי ועיקרי לשימוש במערכת ובשירותי האתר. המחירים הנקובים נכונים לאפריל 2023 יתכן שמעת לעת נעדכן את המחירים בעקבות עלייה במחירי השירותים והמוצרים שהמיזם רוכש לצורך הפעלת המערכת.

5. 'שדרוגים' - המיזם משדרג מעת לעת את יכולות מערכת הבסיס ושדרוגים אלה מתווספים למערכת בצורה אוטומטית תוך שהמיזם שולח למשתמש הודעה והסבר בנושא השדרוג והמשתמש אינו צריך לשלם תוספת בגין שדרוגים אלו. אין המיזם חייב לשדרג את מערכת הבסיס באופן קבוע והדבר נעשה בהתאם לצורך בלבד ועל פי שיקולי המיזם.

6. 'מודולים' - המיזם מפתח מודולים ורכיבים מחוץ לתכולת המערכת המתחברים למערכת הקיימת, ואותם יש באפשרות המשתמש לרכוש בנפרד והם אינם מסופקים על ידי המיזם באופן שוטף. דוגמה למודול: מצלמת web לביצוע שיחות וידאו צ'ט על גבי המערכת, ובעתיד מודולים נוספים כגון חיישן נפח המנטר את החדר בו נמצא המסך ומתריע על נפילה או פריצה.

7. אבטחת מידע צד המשתמש - שם המשתמש והסיסמא אשר יוענקו לך ישמשו לצורך זיהוי, לפני כל כניסה לאתר. הינך מתבקש לשמור על שם המשתמש והסיסמא, בסודיות מרבית, למניעת שימוש בהם לרעה או בניגוד לתנאי השימוש. קישור ומספר PinCode יוענקו לך בעת השימוש במודול שיחת וידאו, הינך מתבקש לשמור על הקישור ועל המספר, בסודיות מרבית, למניעת שימוש בהם לרעה או בניגוד לתנאי השימוש. מומלץ שלא להשאיר את התוכנה פתוחה וגלויה במחשבך האישי או במקום העבודה ולא את התוכנה פתוחה בטלפון הנייד שלך. כמשתמש ראשי במערכת עליך להסביר ולתת תזכורת מעת לעת למשתמשים הנוספים בדבר החשיבות של אבטחת המידע כך שלא יעשה בו שימוש לרעה מצד גורמים שאינם בני המשפחה המטפלים. מוסכם שהאחריות על תוכן המידע ופרטיו הם באחריות הלקוח ומיזם 'ממואפ' לא ישפה על כל איבוד של המידע או פגיעה בחוק הגנת הפרטיות החלים על מאגרי מידע (להלן חוק תקנות הגנת הפרטיות ותקנות ישראליות לאבטחת המידע).

8. המיזם יהיה רשאי לשלוח לכל משתמש עדכונים והודעות באמצעות דואר אלקטרוני וב-ווצאפ, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה והוא מסכים לקבל עדכונים והודעות כאמור.

9. חל איסור מוחלט לעשות באתר, במערכת, בשירותים, בשיחת הוידאו או בכל מידע הנובע מהם, כל שימוש אחר, למעט כמפורט בתנאי שימוש אלו ובהתאם להוראות המוצגות באתר או הנמסרות על ידי המיזם מעת לעת.

10. השימוש במערכת הינו אישי עבורך ועבור בני משפחתך הקרובים, או מטפל מטעמך והינו מוגבל ובלתי עביר או ניתן לשימוש-משנה, השימוש וההרשאות המוקנות לך על ידי המיזם במסגרת תנאי שימוש אלו הינם מוגבלים לגישה לתכנים ולשירותים הרלוונטיים לך ולבני משפחתך.

11. המיזם מעניק הסכמה לשימוש כמפורט בתנאי השימוש, ואינו מוכר את או כל זכות באתר, במערכת, בשירותים או במידע, או חלק מהם. כל הזכויות במערכת, באתר, בשירותים ובמידע, לרבות במהדורות, גרסאות שונות ו/או חדשות, התאמות, שינויים, פיתוחים ותוספות, מודולים נוספים, יישומים חדשים, תיעוד, מסמכים טכניים ואחרים וכל חלק מהם, ולרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם למיזם או לבעליהם, ואין לעשות בהם שימוש כלשהו, אלא בהתאם להוראות השימוש לעיל.

12. חל איסור על המשתמש לבצע ו/או להרשות לאדם אחר לבצע כל שימוש ופעולות במערכת או בשיחת הוידאו שלא לצורך ושלא בהתאם להוראות שימוש לעיל או לבצע פעולות העלולות להטעות, להפריע, להזיק ולפגוע באדם בן המשפחה הסובל מבעיות זיכרון וירידה קוגניטיבית.

13. המשתמש מודע ומסכים לכך שלמיזם תהיה גישה למידע, ידע ותכנים המוזנים לאתר ו/או למערכת על ידי המשתמש ו/או המופקים באמצעותם (להלן: "תכני המשתמש") ומסכים שהמערכת תשלח בתזמון שנקבע אות ping למייל ייעודי של המיזם לאשר את רצף פעילותה . המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לתכנים, לאמינות ואמת של התכנים, איכותם וחוקיותם. למרות שהמיזם אינו מחויב לעקוב אחרי תכני המשתמש או אופן השימוש של המשתמש באתר או במערכת, החברה רשאית לעשות כן, וכן הינה רשאית להסיר תכני משתמש ו/או להגביל את השימוש במערכת ובאתר, אם לפי שיקול דעתה השימוש כאמור או תכני המשתמש מפרים אלו מהתחייבויות המשתמש.

14. אבטחת פרטי ותכני המשתמש השמורים במאגרי המידע של החברה תתבצע בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות של המיזם והוא יהיה רשאי לשמור במאגרי המידע שלו תכני משתמש, ינקוט באמצעים סבירים העומדים לרשותו כדי לשמור על סודיותם ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים (אלא אם יידרש על פי כל דין). ברם, מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות המיזם להבטיח חסינות מלאה מפני חדירות זדוניות למחשביה או לשרת המשמש את האתר והמערכת.

15. על המשתמש מוטלת האחריות לוודא כי ציוד המערכת שהושאל על ידי המיזם ומותקן בביתו של האדם בן המשפחה הסובל מבעיות זיכרון וירידה קוגניטיבית נשמרים ומתוחזקים כראוי כפי שנמסרו על ידי המיזם ביום ההתקנה. כמו כן, המשתמש אחראי על מניעת שימוש של צדדים שלישיים במחשבו או בטלפון הנייד שברשותו שעשויים לעשות שימוש שלא לצורך במערכת.

16. המיזם רשאי, בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתו וללא התראה, לשנות מעת לעת את מבנה האתר או המערכת, תוכניהם, מראה מערכת ההפעלה וממשק המשתמש, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים או הפונקציונליות שלהם, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו או במערכת ותפעולה. שינויים אלו יכול שיגבילו, ימנעו, ישנו או יבטלו את היקפם וזמינותם של השירותים או הפונקציונליות שלהם. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

17. המיזם בעת הצורך עשוי לספק לך שירותי תמיכה טכנית בקשר עם השימוש באתר ובמערכת. ככלל תמיכה טכנית תסופק על ידי המיזם למשתמשים משלמים בלבד, במהלך שעות העסקים הרגילות ובאמצעות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעות וואצאפ בלבד.

18. המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לכל הפעילויות המבוצעות על ידו או מטעמו בקשר עם המערכת והשירותים. המשתמש יהיה גם אחראי בלעדי לכל הפעילויות שיבוצעו על ידי גורם כלשהו כתוצאה משימוש בשם המשתמש ו/או הסיסמה השייכים למשתמש. המיזם לא יהיה אחראי ולא יישא באחריות לנזקים כלשהם שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מהשימוש במערכת, באתר או בשירותים, או כתוצאה מהסתמכות עליהם, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, והמיזם לא יישא בכל אחריות לגבי תקלה, עיכוב, שיבוש, כשל או הפרעה בשימוש באתר או במערכת, טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים המופיעים בהם. בנוסף, המיזם אינו נושא בכל אחריות לפעילותו התקינה של השרת אשר באמצעותו פועלת המערכת ועליו מאוחסנים, בין היתר, פרטי מידע ונתונים הקשורים למערכת, להפעלת המערכת, או שהשרת או האתר יהיו נקיים מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המיזם בקשר עם האמור.

19. מוסכם וידוע למשתמש שכל הציוד שברשותו מסופק על ידי המיזם הינו בהשאלה בלבד ועל המשתמש להחזיר את כל הציוד שניתן לו במלואו ומיד בתום השימוש בו, באריזתו המקורית שסופקה ובמצב טוב מאוד בכדי שיהיה שניתן להשתמש בו שימוש חוזר.

20. המשתמש יפצה וישפה את המיזם בגין כל הפסד, הוצאה, טענה, נזק, חבות או אחריות, מכל סוג שהוא (לרבות שכר טרחת עורכי דין), העלולים להיווצר, להיטען, להיגרם או להיפסק עקב הפרת תנאי שימוש אלו על ידי המשתמש.

21. בכל מקרה שבו המשתמש או מי מטעמו יפר הוראה מתנאי שימוש אלו, המיזם יהיה רשאי להגביל, לחסום ולהפסיק את השימוש של המשתמש באתר ובמערכת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, וזאת מבלי לגרוע מזכויות או מסעד של המיזם על פי תנאי שימוש אלו או על פי כל דין.

22. הפסקת השימוש במערכת - במידה והחליט המשתמש על רצונו בהפסקת השימוש והשירות במערכת (לאחר תקופת 4 חודשי המינימום - זמן הטמעה סביר) הוא יודיע על כך למיזם חודש מראש באמצעות הודעת דוא"ל הכוללת את הסיבה לסיום השימוש. ההפסקה בפועל (דימום המנוי בשרתי המיזם) תעשה בתאום תאריך מוסכם מראש בין הצדדים שיפורט בדוא"ל ביניהם הכולל גם תיאום להשבת כל הציוד שנמסר והותקן בהשאלה למשתמש. לא יוחזרו כספים ששולמו בגין הפסקת או ביטול השימוש. המשתמש לא רשאי להפסיק את הוראת הקבע ללא תאום מראש למיזם ובחלוף 30 יום ממועד ההודעה.

23. החזרת הציוד שהושאל במקרה של הפסקת השימוש - הפסקת הוראת הקבע או התשלום השוטף תעשה בהתראה מראש של חודש בכתב במייל ולאחר החזרת כל הציוד שניתן בהשאלה באריזה המקורית שנשמרה אצל הלקוח אל מיזם ממואפ בכתובת רח' מזור 5/2 בכפר סבא בתאום מראש. במידה והלקוח יעדיף שצוות ממואפ יגיע לאתר ההתקנה ויאסוף את הציוד בעצמו הדבר יעשה בעלות חד פעמית של 350 ש"ח לא כולל מע"מ. לאחר החזרת הציוד יוכל הלקוח לבטל הוראות התשלום. יקבע מועד מוסכם להחזרת כל הציוד בשלמותו למיזם ע"י המשתמש ושהוא תקין כפי שהושאל ואשר מותקן אצל האדם בן המשפחה הסובל מבעיות זיכרון וירידה קוגניטיבית. בעת החזרת הציוד תתבצע ע"י הצדדים בדיקת מלאי ובדיקת תקינות הציוד. במידה ותתגלה תקלה משביתה באחד או בכמה מרכיבי המערכת מתחייב המשתמש לפצות את המיזם בעלות הבאה: מסך 32 אינץ 850 ש"ח, שלט למסך 280 ש"ח, מצלמה 250 ש"ח, סטרימר אנדרויד/רסברי פיי 520 ש"ח, מטען 30 ש"ח, מתלה 220 ש"ח, כבל רשת 40 ש"ח, כבל HDMI 50 ש"ח, כרטיס מיקרו 30 ש"ח, זרוע ברקן 350 ש"ח, ראוטר סים אלחוטי הכולל כרטיס סים מקורי 950 ש"ח. המחירים לא כוללים מע"מ. המשתמש לא יוכל לרכוש או לתת למיזם ציוד חלופי אחר אלה רק תשלום כספי מאחר והציוד וחלקי המערכת אינם סטנדרטיים ולא נמצאים בשוק והמיזם רוכש אותם מספקים מוכרים. ציוד שנאסף עצמאית ע"י הלקוח ממשרד המיזם בכפ"ס יוחזר ע"י הלקוח בחזרה למשרד המיזם בכפ"ס בתאום מראש לאחר שנבדק ונמצא תקין וכולל את כל חלקי המערכת.

24. תקלה במסך - מאחר והמסך פועל שעות רבות ברצף יתכן שכעבור כ-24 חודשים של שימוש רצוף תוצר תקלה בכרטיס המסך המחייב לקיחת המסך למעבדה להחלפת הכרטיס. הלקוח יעביר בהקדם את המסך התקול למעבדה של ממואפ בכפ"ס ויקבל באותו מעמד מסך תקין לשימושו. את המסך התקול יעביר צוות ממואפ למעבדת התיקון. בגין תהליך זה יחויב הלקוח בדמי השתתפות עצמית בתיקון בסך של 100 ש"ח + מע"מ. תקלה בציוד הנוסף - שאר חלקי המערכת (מצלמה, ראוטר, כבלים, כרטיס סטרימר) הם כאלה שבלאי סביר אמור לבוא לידי ביטוי רק לאחר מספר שנים ולכן סביר להניח שבתקופת השימוש לא תתגלה תקלה שמקורה בבלאי בציוד. במידה ויתגלה שאחד מרכיבי המערכת לא תקין בגין בלאי או שלא נגרם לו נזק ע"י המשתמש, מיזם יחליף רכיב זה במהירות האפשרית ובתאום מראש ע"י שליחת הרכיב בדואר לכתובת של הלקוח.

25. נזק לחלקי המערכת - במידה וכתוצאה משימוש לא סביר באחד או בכל חלקי המערכת או גרימת נזק פיזי ביודעין ושלא ביודעין, נזק כתוצאה ניתוקי חשמל רבים בדירה או כל סיבה אחרת כגון השחתה או שבירה של הציוד, מתחייב המשתמש לרכוש מהמיזם ציוד חדש במקום הציוד שנגרם לו נזק בעלויות הבאות: מסך 32 אינץ 850 ש"ח, שלט למסך 280 ש"ח, מצלמה 250 ש"ח, סטרימר אנדרויד/רסברי פיי 520 ש"ח, מטען 30 ש"ח, מתלה 220 ש"ח, כבל רשת 40 ש"ח, כבל HDMI 50 ש"ח, כרטיס מיקרו 30 ש"ח, זרוע ברקן 350 ש"ח, ראוטר סים אלחוטי הכולל כרטיס סים מקורי 950 ש"ח. המחירים לא כוללים מע"מ. המשתמש לא יוכל לרכוש או לתת למיזם ציוד חלופי אחר אלה רק תשלום כספי מאחר והציוד וחלקי המערכת אינם סטנדרטיים ולא נמצאים בשוק והמיזם רוכש אותם מספקים מוכרים.

26. חלה חובה על המשתמש שהעברית אינה שפת האם שלו, לתרגם ולהבין משמעות הסכם שימוש זה ולעמוד בכל התנאים והחובות הנכללות בהסכם זה.

27. חשוב ביותר - עוד בתקופת הקורונה ולאחריה חלו שיבושים וניתוקים חריגים ברשת האינטרנט והסלולר בישראל דבר שגרם לעיתים לאיכות שיחת וידאו לא מיטבית שאינה בשליטת מיזם ממואפ. כאמור המערכת מחוברת לקו האינטרנט הפרטי אצל המשתמש וכן אצל בן המשפחה באמצעות כבל רשת LAN או באמצעות WiFI. יתכן ובקווים ובתשדורות אלו ויהיו ניתוקים או ירידה באיכות שלא באחריות מיזם ממואפ ושיתכן וישפיעו על ביצועי המערכת. תקף הדבר גם לאיכות קליטה וביצועי רשת הסלולר שבו מנוי המשתמש בעת ביצוע עדכונים ושיחת וידאו עם בן המשפחה - האחריות לכך לא תחול על מיזם ממואפ. לפיכך ניתן לומר שברשת אינטרנט ביתית ותקשורת סלולרית כאשר הביצועים הם מתחת לנתונים אלו, לא תתקיים שיחה מיטבית ויחולו שיבושים וניתוקים לא מתוכננים. יש לבדוק תנאי התקשורת אצל המשתמשים וללמוד לחיות איתם. הנתונים הם: מהירות הורדה לא יותר נמוך מ- 100Mbps, מהירות העלאה לא יותר נמוך מ- 5.0Mbps, ניתן למדוד נתונים אלה בכל מחשב או טלפון נייד באתר בזק בינלאומי המספקת מד אמין ומקצועי לבדיקת מהירות הגלישה אצלכם ואצל המטופל.

28. תקופת מינימום בשימוש במערכת - מוסכם בין הצדדים שתקופת המינימום לשימוש במערכת תהיה 4 חודשים מיום תשלום דמי המנוי החודשיים הראשונים בסך 150 ש"ח. זאת בכדי לתת למעורבים בשימוש במערכת את הזמן הדרוש להסתגל, ללמוד ולהפנים את היתרונות שבמערכת. תקופה זו המוגדרת 'זמן למידה' תחויב בתשלום מלא בגין השימוש במערכת (1150 ש"ח תשלום חד פעמי בגין הצטרפות לתכנית + 150X4 ש"ח דמי מנוי חודשיים. במידה והמשתמש יבקש להפסיק את השימוש לפני תם תקופה זו של 4 חודשים התשלום לא יפסק והוראת הקבע או התשלום בכרטיס האשראי או התשלום השוטף בביט יתבצעו במלואו עד לתום 4 החודשים המוסכמים, המחירים לא כוללים מע"מ.

29. מוסכם שמערכת ממואפ הינה מערכת מידע אינטרנטית תומכת ואינה מערכת מצילת חיים או מערכת אבטחה / בטיחות והשימוש בה נועד לצורת הנוחות והסיוע לאדם הסובל מבעיות זיכרון. מוסכם שאין להסתמך על המערכת במקרה חירום או כקשר היחידי עם האדם אצלו מותקנת המערכת. מוסכם שיש צורך באמצעי קשר רגילים עם האדם כגון טלפון קווי ושמערכת ממואפ משמשת לשיחות שאין להם דחיפות או שיחות חירום. במידה ומתרחשת תקלת תקשורת במערכת ממואפ או תקלה אחרת כגון הפסקת חשמל, חוסר יציבות רשת האינטרנט בדירה, בני המשפחה לא יסתמכו רק על המערכת כאמצעי קשר יחיד עם יקירם. המיזם רשאי להפסיק את השימוש במערכת ממואפ ואת מתן השירות והליווי בכל עת וללא צורך בקבלת הסכמת הלקוח והמשתמש.

30. התקנה מתבצעת רק ע"י צוות ממואפ המוסמך לכך בתיאום מראש ובנוכחות בן משפחה המכיר את המשתמש ויסייע בתיווך התקנה ויפיג מתחים או חוסר הבנה. במהלך ההתקנה צוות ממואפ מצלם את ההתקנה, את הראוטר, את המסך המותקן ואת הבית לצורך תיעוד ועזרה מרחוק ע"י הכרת הסביבה והבית. במידה ובעת ההתקנה נוצרת סיטואציה בה בן המשפחה מחליט לוותר על השימוש בממואפ התשלום בגין ההתקנה והתשלום הראשוני לא יוחזרו.

התחייבות מיזם ממואפ:
31. מיזם ממואפ מתחייב לפתוח קבוצת ווצאפ לצורך ליווי המשפחה, הודעות שונות, פתרון בעיות, מענה על שאלות וכל עניין שיידרש לצורך שימוש נכון ומוצלח במערכת ממואפ.
32. שעות הפעילות של תמיכה הטכנית של ממואפ הם כמקובל 09:00-18:00 בימי חול ו- 09:00-15:00 בימי שישי. כמו כן ניתן להתקשר לצוות ממואפ או לשלוח הודעת ווצאפ או מייל על פי דחיפות הנושא.
33. במידה ומתגלות תקלות בציוד שמיזם ממואפ השאיל וצוות ממואפ אינו מסוגל לתפעל אותם מרחוק או בעזרת בני המשפחה / מטפל.ת, צוות המיזם יגיע בתאום מראש ויחליף את הציוד בו התגלתה תקלה וזאת בתוך 10 ימי עסקים מרגע תאום החלפת הציוד.
34. לאחר התקנת המערכת בדירה צוות ממואפ ידריך את המשפחה או הצוות הטיפולי בשימוש בתוכנה ובמערכת בעזרת הדרכת זום בת שעה בתאום מראש, במידת הצורך ניתן לתאם הדרכה נוספת.
35. מיזם ממואפ מתחייב שלא לבצע ביוזמתו שיחות וידאו צ'אט למסך ממואפ המותקן בדירתו של המשתמש אלה לאחר הודעה וקבלת הסכמה מהמשפחה. במקרים דחופים או במתן שירות מרחוק צוות מיזם ממואפ יפעיל את השירות לצורך בדיקה למשך 3-5 ש' בלבד.

לאחר קריאת תנאי השימוש במערכת מֶמוֹאַפְ MemoApp - יש לאשר הסכמה בטופס הזמנה >>>  לחץ כאן למעבר לטופס הזמנה


בעזרת הקישורים תוכלו להכיר את תכנת ממואפ ואת הדרך להיכנס ולעבוד בה. כל הנדרש הוא חיבור לאינטרנט קווי או אלחוטי, מחשב או סמארטפון בהם מותקן דפדפן כרום ומוטיבציה לעדכן ולייצר תכנים ליקירכם.

סרטון הדרכה ו-DEMO מס. 1:
https://youtu.be/4bqnHu0QvIo

סרטון הדרכה ו-DEMO מס. 2:
https://youtu.be/GGMzIsJ-sh4


מדריך למשתמש בעברית ובו הסבר מקיף לשימוש באפליקציית מֶמוֹאַפְ MemoApp, החל מהכניסה למערכת עם יוזר וסיסמה ועד להמלצות וטיפים לעורכים.

למדריך משתמש לחץ כאן:
מדריך למשתמש


MENU - פתיחה וסגירה של לח בקרה במסך ממואפ
SETUP - פתיחה של חלון חיבור לאינטרנט
ACPECT - יציאה ממסך ממואפ לצורך ריענון
EXIT - יציאה מתפריטים שונים
המעבר למגורים עם עובד זר מביא עמו שינויים רבים הן לאדם הדמנטי והן לסביבתו הקרובה. לרב, הסיבות העיקריות להבאת עובד זר למגורים בבית הקשיש הינן הצורך בסיוע בפעולות היום יום, צורך בהשגחה וצורך בתחושת בטחון. לשלב זה יתרונות רבים, אולם הוא דורש הסתגלות רבה עקב השינוי הנוצר עם המגורים של אדם נוסף בבית, ובמיוחד כזה האמון על הטיפול הישיר והיומיומי.

למי שהתנסה בשימוש במערכת ממואפ לפני שלב הבאת העובד הזר, וגם למי שעוד לא התנסה, מערכת ממואפ יכולה לתמוך בשלב ההסתגלות לעובד הזר וכן החיים עם עובד זר במגוון תחומים. ראשית, מערכת ממואפ מהווה עוגן יומיומי וקבוע. נוכחותה מסייעת בהפחתת דאגות ולחצים, הן למשתמש והן לסביבתו. מיקומה הנייח בבית, הנראות הקבועה, סדר היום והמידע הנתון בו תמיד מאפשרים למשתמש רוגע בהסתמכות על המערכת, ומאפשרים אמון ובטחון רב, אל מול הקושי ביצירת אמון במישהו זר המגיע לחיות עם האדם. לשם המחשה, אדם דמנטי לעיתים מתקשה לתת אמון במטפל הזר הרוצה לתת לו את התרופות שלו- כאשר מערכת ממואפ "מגבה" את העובד הזר/ המשפחה בצורת מסר או תזכורת, הדבר מסייע בריכוך התנגדויות ויוצר סביבה אמינה ומשכנעת בזמנים של בלבול. מערכת ממואפ מסייעת לחזק את הקשר עם המשפחה והסביבה דווקא בתקופת השינוי בתנאי המגורים והטיפול.

בני המשפחה, עם מציאת עובד זר מתאים, יכולים "להרגע" מעט שיקירם מקבל טיפול והשגחה קבועים. עם זאת, חשוב מאוד להמשיך בשמירה רציפה על קשר עם בן המשפחה על ידי שיחות הוידאו מהמערכת, שליחת מסרים אישיים, תזכורות והעלאת תוכן, עדכון סדר היום וכדומה. שמירה רציפה על הקשר דרך ממואפ תסייע למשתמש לדעת ולהרגיש שלמרות הבאת העובד הזר, משפחתו וסביבתו עדיין נמצאות איתו באופן יומיומי, דואגות לו ושומרות על החיבור החשוב אליהם.

עם הבאת העובד הזר, באופן מפתיע ישנה תופעה של התדרדרות פיזית ומנטלית מהירה יותר. זאת בגלל שברגע שהאדם לא מרגיש שהוא חייב להסתמך על עצמו אלא קיים מישהו שעושה הכל עבורו, שימור היכולות הקוגניטיביות נפגע אף יותר. מערכת ממואפ, הפועלת ברצף בביתו של המשתמש, מסייעת לאדם בהנעה לפעילות, מאפשרת גירויי קוגניטיבי, שמיעתי וחזותי, ומספקת עניין ותעסוקה, וכן עוזרת למנוע בלבול ושעמום. המערכת משאירה את גירוי קוגניטיבי באופן רציף ומעודדת בטחון עצמי ועצמאות, ככל הניתן. ממואפ מספקת בצורה מזמינה תזכורות, מסרים, מידע עדכני, תמונות וסרטונים, מוזיקה ועוד. כל אלה משאירים את האדם מחובר ככל האפשר ומספקים תוספת חשובה בשמירה על היכולות הקיימות וכן בסיוע למניעת ההתדרדרות ככל הניתן.

לסיכום, שלב המגורים עם העובד הזר הוא לרב שלב בלתי נמנע ומשמעותי מאוד בחייו של האדם הדמנטי. מערכת ממואפ מהווה נדבך משמעותי במערכת התמיכה והטיפול באדם, ומספקת הקלה וסיוע בתמיכה בשלב זה הן למשפחה, הן למטפל הזר ובעיקר למשתמש עצמו בהקלה על ההתמודדות עם תופעות המחלה והצרכים המתגברים בעקבותיה.
עצם הזכאות לקצבה** ושיעורה נקבעת על ידי שני מבחנים: ADL ו-IADL שנשענים הן על ידי בדיקות פונקציונליות והן על ידי מסמכים רפואיים.

מבחני ADL
מבחני (ADL (activity daily living מרכיבים את מרב הנקודות לבדיקת הזכאות לקבלת קצבת שירותים מיוחדים ובודקים חמישה היבטים בעניין תפקודו של החולה הסיעודי:
 • ניידות: יכולתו של הנכה להתהלך ללא סיוע של אדם אחר.
 • הלבשה: יכולתו של הנכה ללבוש ביגוד, לרבות גרביים, תחתונים, חזייה, חולצה, מכנסיים ונעליים ללא סיוע של אדם אחר.
 • רחצה: יכולתו של הנכה להתרחץ בכוחות עצמו, באופן חלקי או מלא.
 • אכילה: יכולתו של הנכה לאכול בכוחות עצמו.
 • שליטה על הפרשות: יכולתו של הנכה לשלוט בצרכיו

מבחני IADL
מבחני (IADL (instruments activities of daily living נועדו להעריך את תלותו של אדם בפעולות הקשורות לתפעול משק הבית:
 • הכנת מזון: יכולתו של הנכה להכין מזון בכוחות עצמו.
 • הפעלת מכשירי חשמל: יכולתו של הנכה להפעיל מכשירי חשמל כגון תנור, מזגן, טלוויזיה וכדומה.
 • אחזקת הבית: יכולתו של הנכה לנקות את הבית ולתחזקו.
 • טיפול תרופתי: מידת יכולתו של הנכה ליטול את תרופותיו בעצמו וללא סיוע של אדם אחר.
 • ביצוע קניות: יכולתו של הנכה לתכנן ולערוך קניות לבדו.
 • סידורים מוסדיים וכספיים: יכולתו של הנכה לבצע פעולות כספיות במוסדות השונים.

** קצבת שירותים מיוחדים ניתנת לנכים קשים אשר זקוקים לעזרה רבה בביצוע פעולות היום יום או להשגחה למניעת סכנה על גופם או על אחרים. מתן ההטבות במסגרת ענף זה אינה מותנית ביכולתו של הנכה להשתכר. גם נכים שמשתכרים עשויים להיות זכאים להטבות ככל שיעמדו בתנאי הזכאות.


ישנם דברים רבים שהם בלתי נמנעים ונמצאים מחוץ לשליטתנו. אנחנו במתכונת חירום ומשתדלים לא לחשוף את המבוגרים לקורונה... לא מומלץ לבוא לבקר... חל איסור להגיע לבתי אבות ודיור מוגן... אתם בבידוד וההורים ללא מעש ודואגים ... לא רוצים לקטוע את הרצף הטיפולי.. מה עושים...? לפניכם מגוון רעיונות וכלים שאנחנו מציעים לכם לעשות בהם שימוש:

למלא את מחשבותיהם בדברים חיוביים

ד"ש מצולמת מהנכדים בצרוף תמונה:

 19:35 סבתא דרישת שלום מגילי שנמצא בבית בגלל שבית הספר סגור.
לצרף תמונה של גילי

11:00  סבתא דרישת שלום ממוריה שקיבלה היום תעודת הצטיינות .
לצרף תמונה של מוריה עם התעודה
  סרטון של מוזיקה מהעבר באמצע היום:


 19:40  אימא, עכשיו אתנחתא מוסיקלית עם הגבעתרון
לצרף קישור לסרטון יוטיוב שיוצג בשעה זו


 
 עדכון אקטואלי חדשותי בתחום העניין של אבא (כדורגל, פוליטיקה, ים וכו'..)
בתוספת תמונה/טקסט לקריאה:


 17:00  עדכון מהכדורגל האנגלי "סערת אוזיל בסין" 
 בשעה 17:00 תעלה על המסך הידיעה הבאה:
 "אוזיל זעם על היחס בסין כלפי העם האויגורי, 10 מיליון מוסלמים סונים ממוצא טורקי המתגוררים במחוז שינג'יאנג. בארסנל ניסו להתחמק וטענו כי המועדון אינו בעל השקפת עולם דתית כלשהי, אך לדבריו של הגרמני ממוצא טורקי בסופו של דבר היו השלכות."
  
 19:45  עדכון מעולם המדע "מפתחים בישראל חיסון לנגיף הקורונה" 
בשעה 19:45 תעלה על המסך ידעה מעניין (עם אפשרות להוסיף תמונה).

 • לתקשר על דברים חיוביים שקורים בחייכם 
 • תמונה על בילוי משפחתי בבית
 • תמונה של תבשיל או עוגה שנעשו עכשיו
 • לכתוב ולשלוח פסקה קצרה על משהו מעניין שקרה לכם

  פתרון בעיות וניהול השגרה
 • להזכיר שהמשקפיים נמצאים בתיקון
 • לשאול מה חסר להורה במקרר
 • להזכיר להורה להדליק את הדוד
 • הוראות כיצד להדליק את החימום
 • הוראות כיצד להפעיל את הקומקום
 • משלוח מהסופר יגיע בשעה 16:00
 • אין מועדון היום אבל כדאי ללכת ולהפעיל את הגוף

  הנעה לפעולה
 • לטלפן לאורי 053-6552305 - אני מחכה לטלפון ממך
 • לטלפן לדודה בתיה לשאול לשלומה, היא בבית לבד
 • אמא תוודאי שהתנור חימום דלוק ומחמם את הבית, קר היום 12 מעלות
  לצרף הוראות ותמונה
 • אמא תחפשי את המתכון לעוגת השוקולד המפורסמת שלך
  לפי מאפיינים מותאמים של הוריכם

  לשתול במהלך היום משפטי כח למחמאות ושאלות
דברים שיעשו להורים טוב על הלב ברגע שהם יקראו אותם גם אם הם מבוגרים מאד. כל סעיף ברשימה אתם יכולים לנסח מחדש ולהתאים לקשר האישי שלכם ושל ההורים שלכם:
 • העצות שנתת לי לאורך השנים עוזרות לי לקבל החלטות טובות.
 • החיוך שלך תמיד גורם לי להרגיש טוב יותר.
 • גם היום חשוב לי לשמוע את דעתך על דברים מסוימים.
 • תודה שלימדת אותי מה זה אומר להיות חזק.
 • יש לך נקודות מבט מדהימה על החיים.
 • בזכות העזרה שנתת לי לאורך השנים הצלחתי להתגבר על הרבה אתגרים.
 • יש לך חלק חשוב במשפחה שלנו.
 • אף פעם אני לא אפסיק להתגעגע לאוכל שלך.
 • בזכותך אני יודע שתמיד יש מישהו שדואג לי.
 • אני רואה בעצמי הרבה מהתכונות שלך.
 • לימדת אותי איך לעשות דברים שאף פעם לא חשבתי שאני אוכל לעשות.
 • אני רוצה להעביר לילדים שלי הרבה דברים שלימדת אותי.
 • בזכות הרבה דברים שעשית הייתה לי ילדות מאושרת.
 • הבריאות והאושר שלך חשובים לי.
 • גם היום עדיין יש המון דברים שאני יכול ללמוד ממך.
 • אימא, כל שינוי ובקשה למסך את יכולה לבקש להתקשר ולבקש ממני לעדכן.

  רעיונות נוספים:
 • סרטון של מתיחות בוקר, התעמלות בוקר על כסא
 • סרטונים של בדיחות, חיקויים, תזונה..
 • חידה יומית, מי בתמונה? תמונות של אישים מפורסמים, העלו יחד זכרונות ומס' פרטים לגבי האישיות
 • תזכורת לצפייה בתוכנית טלוויזיה או סרט שמשודר להנאתם
 • קריאה משותפת – ספר, עיתון, תנ"ך. אם לא יכול לקרוא אז אפשר להקריא לו
 • עיון באלבומי תמונות
 • סידור פרחים באגרטל או פעילות יצירתית אחרת לפי תחומי עניין
עיצבנו עבורכם עשרות בנרים גרפיים בהם תוכלו להשתמש ולהוסיף אותם למידע שאתם כותבים באפליקציה. את הבנר שבו אתם רוצים להשתמש יש להוריד למחשב שלכם ומשם לעלות ל'ספריית מדיה' באפליקציה.

לעמוד קטלוג הבנרים לחץ כאן:
בנרים גרפיים להורדה

בהשראת אחת העורכות הותיקות של 'ממואפ' מומלץ מאוד להוסיף לתוכן של הפעילויות, הודעות ותזכורות גם אימוגים (איקונים) צבעוניים ונחמדים... הם 'מקשטים' את התוכן, מושכים תשומת לב וגורמים לחיוך ושמחה אצל המשתמש. מצורף סט חדש של אימוגים (איקונים) רבים שאותם תוכלו להעתיק ולשלב בטקסטים ובתוכן שאתם כותבים לבן המשפחה המטופל או להוסיף אימוג' לטקסט ע"י לחיצה על המקש הימני בעכבר שאתם כותבים טקסט ואז תפתח טבלה שממנה אתם יכולים לבחור את האימוג'י המתאים לתוכן או למצב הרוח... בהצלחה...

🤣 😊 😍 😆 😎 🙄 😌 😳 🤡 🤓 😼 😻 👵 👨 👶 👧 👩 👦 👱 🤵 💏 👨‍❤️‍👨 👩‍❤️‍👨 👩‍❤️‍👩 ✌️ 👌 👍 ✍️ 👏 👋 💓 💕 💋 💟 💞 💌 💥 🐤 🐧 🐻 🐼 🐸 🐋 🐌 🐞 🌷 🌼 🌹 🌸 🍀 🍓 🍅 🍇 🥐 🥕 🥗 🎂 🍭 🍫 🍮 🍹 🍾 🌎 🏘️ ⛺ 🌅 🚂 ✈️ 🛳️ 🚀 ⏲️ ⌛ 🌝 🌟 🌠 🎇 🎁 🏆 ⚽ 🎯 🏇 🚴 🔔 🎧 🎶 ☎️ 🖱️ 💻 📖 ✏️ 📆 💊 ☯️ ✳️ 🚩 🚐

ככה נראת טבלת אימוג'י כאשר לוחצים על המקש הימני של העכבר בעת כתיבת תוכן בפעילות חדשה: