TOOLS


תנאי שימוש במערכת MemoApp

1. מערכת MemoApp (להלן: "המערכת") הינה מערכת אינטרנט לכתיבת תזכורות והודעות (להלן: "התוכן") על ידי בני משפחה עבור אדם בן המשפחה הסובל מבעיות זיכרון וירידה קוגניטיבית. המערכת אינה מערכת רפואית או מערכת טיפולית רפואית והיא מוגדרת כמערכת טכנולוגית תומכת המאפשרת לבני משפחה או צוות מסייע לבני המשפחה לתת עזרה ותמיכה בעזרת תוכן מגוון, לאדם בן המשפחה הסובל מבעיות זיכרון וירידה קוגניטיבית. המערכת מורכבת ממגוון אפשרויות ליצירת תוכן באמצעות אתר ודף תוכן ייעודי www.memoapp.co.il (להלן: "האתר").
2. כתנאי לשימוש במערכת ובאפשרויות באתר עליך להסכים להוראות תנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש"), המהווים חוזה משפטי מחייב בינך (להלן: "המשתמש") לבין מיזם ממואפ (להלן: "המיזם"). נדרש לקרוא בקפידה את תוכן תנאי שימוש אלו, לפני הרישום לאתר והכניסה אליו, ולחתום כי הנך מסכים לכל תנאיהם והנך מחויב להם.
3. השימוש במערכת מותנה בתשלום תמורה (להלן: "התמורה"). סכום התמורה ותנאי התשלום הינם:
- התקנה: 400 ש"ח בתשלום חד פעמי בעת הזמנת המערכת.
- מנוי חודשי: 120 ש"ח ב -1 בכל חודש קלנדרי עבור השימוש בחבילת הבסיס באותו החודש.
- מנוי שנתי: 1250 ש"ח בתשלום מראש בעת ההזמנה עבור חבילת הבסיס שלא יוחזר במקרה של הפסקת שימוש.
4. התשלום יבוצע בעזרת מערכת PayBox לקבוצת ממואפ או באמצעות הוראת קבע להעברה בנקאית לזכות "אסנת אפשטיין יעוץ". התשלומים במועדם מהווים תנאי מהותי ועיקרי לשימוש במערכת ובשירותי האתר. המחירים הנקובים נכונים לינואר 2020 יתכן שמעת לעת נעדכן את המחירים בעקבות עלייה במחירי השירותים והמוצרים שהמיזם רוכש לפעלת המערכת.
5. 'שדרוגים' - המיזם משדרג מעת לעת את יכולות מערכת הבסיס ושדרוגים אלה מתווספים למערכת בצורה אוטומטית תוך שהמיזם שולח למשתמש הודעה והסבר בנושא השדרוג והמשתמש אינו צריך לשלם תוספת בגין שדרוגים אלו. אין המיזם חייב לשדרג את מערכת הבסיס באופן קבוע והדבר נעשה בהתאם לצורך בלבד.
6. 'מודולים' - המיזם מפתח מודולים ורכיבים מחוץ לתכולת המערכת המתחברים למערכת הקיימת, ואותם יש באפשרות המשתמש לרכוש בנפרד והם אינם מסופקים על ידי המיזם באופן שוטף. דוגמה למודול: מצלמת web לביצוע שיחות וידאו צ'ט על גבי המערכת, חיישן נפח המנטר את החדר בו נמצא המסך ומתריע על נפילה או פריצה.
7. שם המשתמש והסיסמא אשר יוענקו לך ישמשו לצורך זיהוי, לפני כל כניסה לאתר. הינך מתבקש לשמור על שם המשתמש והסיסמא, בסודיות מרבית, למניעת שימוש בהם לרעה או בניגוד לתנאי השימוש.
8. המיזם יהיה רשאי לשלוח לכל משתמש עדכונים והודעות באמצעות דואר אלקטרוני וווצאפ, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה והוא מסכים לקבל עדכונים והודעות כאמור.
9. חל איסור מוחלט לעשות באתר, במערכת, בשירותים או בכל מידע הנובע מהם, כל שימוש אחר, למעט כמפורט בתנאי שימוש אלו ובהתאם להוראות המוצגות באתר או הנמסרות על ידי המיזם מעת לעת.
10. השימוש במערכת הינו אישי עבורך ועבור בני משפחתך הקרובים, או מטפל מטעמך והינו מוגבל ובלתי עביר או ניתן לשימוש-משנה, השימוש וההרשאות המוקנות לך על ידי המיזם במסגרת תנאי שימוש אלו הינם מוגבלים לגישה לתכנים ולשירותים הרלוונטיים לך ולבני משפחתך.
11. המיזם מעניק הסכמה לשימוש כמפורט בתנאי השימוש, ואינו מוכר את או כל זכות באתר, במערכת, בשירותים או במידע, או חלק מהם. כל הזכויות במערכת, באתר, בשירותים ובמידע, לרבות במהדורות, גרסאות שונות ו/או חדשות, התאמות, שינויים, פיתוחים ותוספות, מודולים נוספים, יישומים חדשים, תיעוד, מסמכים טכניים ואחרים וכל חלק מהם, ולרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם למיזם או לבעליהם, ואין לעשות בהם שימוש כלשהו, אלא בהתאם להוראות השימוש לעיל
12. חל איסור על המשתמש לבצע ו/או להרשות לאדם אחר לבצע כל שימוש ופעולות במערכת שלא לצורך ושלא בהתאם להוראות שימוש לעיל או לבצע פעולות העלולות להטעות, להפריע, להזיק ולפגוע באדם בן המשפחה הסובל מבעיות זיכרון וירידה קוגניטיבית.
13. המשתמש מודע ומסכים לכך שלמיזם תהיה גישה למידע, ידע ותכנים המוזנים לאתר ו/או למערכת על ידי המשתמש ו/או המופקים באמצעותם (להלן: "תכני המשתמש") ומסכים שהמערכת תשלח בתיזמון שנקבע אות ping למייל ייעודי של המיזם לאשר את רצף פעילותה . המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לתכני המשתמש, אמיתותם, איכותם וחוקיותם. למרות שהמיזם אינו מחויב לעקוב אחרי תכני המשתמש או אופן השימוש של המשתמש באתר או במערכת, החברה רשאית לעשות כן, וכן הינה רשאית להסיר תכני משתמש ו/או להגביל את השימוש במערכת ובאתר, אם לפי שיקול דעתה השימוש כאמור או תכני המשתמש מפרים אלו מהתחייבויות המשתמש.
14. אבטחת פרטי ותכני המשתמש השמורים במאגרי המידע של החברה תתבצע בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות של המיזם והוא יהיה רשאי לשמור במאגרי המידע שלו תכני משתמש, ינקוט באמצעים סבירים העומדים לרשותו כדי לשמור על סודיותם ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים (אלא אם יידרש על פי כל דין). ברם, מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות המיזם להבטיח חסינות מלאה מפני חדירות זדוניות למחשביה או לשרת המשמש את האתר והמערכת,
15. על המשתמש מוטלת האחריות לוודא כי ציוד המערכת שהושאל על ידי המיזם ומותקן בביתו של האדם בן המשפחה הסובל מבעיות זיכרון וירידה קוגניטיבית נשמרים ומתוחזקים כראוי כפי שנמסרו על ידי המיזם ביום ההתקנה. כמו כן, המשתמש אחראי על מניעת שימוש של צדדים שלישיים במחשבו שעשויים לעשות שימוש שלא לצורך במערכת.
16. המיזם ראשי, בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתו וללא התראה, לשנות מעת לעת את מבנה האתר או המערכת, תוכניהם, מראה מערכת ההפעלה וממשק המשתמש, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים או הפונקציונליות שלהם, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו או במערכת ותפעולה. שינויים אלו יכול שיגבילו, ימנעו, ישנו או יבטלו את היקפם וזמינותם של השירותים או הפונקציונליות שלהם. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש.
17. המיזם בעת הצורך עשוי לספק לך שירותי תמיכה טכנית בקשר עם השימוש באתר ובמערכת. ככלל תמיכה טכנית תסופק על ידי המיזם למשתמשים משלמים בלבד, במהלך שעות העסקים הרגילות ובאמצעות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעות וואצאפ בלבד.
18. המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לכל הפעילויות המבוצעות על ידו או מטעמו בקשר עם המערכת והשירותים. המשתמש יהיה גם אחראי בלעדי לכל הפעילויות שיבוצעו על ידי גורם כלשהו כתוצאה משימוש בשם המשתמש ו/או הסיסמה השייכים למשתמש. המיזם לא יהיה אחראי ולא יישא באחריות לנזקים כלשהם שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מהשימוש במערכת, באתר או בשירותים, או כתוצאה מהסתמכות עליהם, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, והמיזם לא יישא בכל אחריות לגבי תקלה, עיכוב, שיבוש, כשל או הפרעה בשימוש באתר או במערכת, טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים המופיעים בהם. בנוסף, המיזם אינו נושא בכל אחריות לפעילותו התקינה של השרת אשר באמצעותו פועלת המערכת ועליו מאוחסנים, בין היתר, פרטי מידע ונתונים הקשורים למערכת, להפעלת המערכת, או שהשרת או האתר יהיו נקיים מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המיזם בקשר עם האמור.
19. מוסכם וידוע למשתמש שכל הציוד שברשותי מסופק על ידי המיזם הינו בהשאלה בלבד ועל המשתמש להחזיר את כל הציוד שניתן לו במלואו ומיד בתום השימוש בו ובמצב טוב שניתן להשתמש בו שימוש חוזר.
20. המשתמש יפצה וישפה את המיזם בגין כל הפסד, הוצאה, טענה, נזק, חבות או אחריות, מכל סוג שהוא (לרבות שכר טרחת עורכי דין), העלולים להיווצר, להיטען, להיגרם או להיפסק עקב הפרת תנאי שימוש אלו על ידי המשתמש.
21. בכל מקרה שבו המשתמש או מי מטעמו יפר הוראה מתנאי שימוש אלו, המיזם יהיה רשאי להגביל, לחסום ולהפסיק את השימוש של המשתמש באתר ובמערכת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, וזאת מבלי לגרוע מזכויות או מסעד של המיזם על פי תנאי שימוש אלו או על פי כל דין.
22. עם סיומו או ביטולו של הסכם זה, יפוג תוקפו של הסכם השימוש במערכת והמשתמש מתחייב שלא להמשיך לעשות שימוש באתר, במערכת, בשירותים או במידע. על המשתמש להודיע למיזם מראש ובהתראה של מספר ימים על רצונו להפסיק את השימוש במערכת. יקבע מועד מוסכם לאיסוף כל הציוד בשלמותו ושהוא תקין שהושאל ואשר מותקן אצל האדם בן המשפחה הסובל מבעיות זיכרון וירידה קוגניטיבית. מוסכם שלא יתבצע החזר כספי מטעם המיזם למשתמש בגין הפסקת השימוש במהלך החודש הקלנדרי שלאחר התשלום בתחילת אותו חודש.
23. חלה חובה על המשתמש שהעברית אינה שפת האם שלו לתרגם ולהבין משמעות הסכם שימוש זה ולעמוד בעל החובות הנכללות בהסכם זה.

לאחר קריאת תנאי השימוש במערכת מֶמוֹאַפְ MemoApp - יש לאשר הסכמה בטופס הזמנה
לחץ כאן למעבר לטופס הזמנה


מדריך למשתמש בעברית ובו הסבר מקיף לשימוש באפליקציית מֶמוֹאַפְ MemoApp, החל מהכניסה למערכת עם יוזר וסיסמה ועד להמלצות וטיפים לעורכים.

למדריך משתמש לחץ כאן:
מדריך למשתמש

עיצבנו עבורכם עשרות בנרים גרפיים בהם תוכלו להשתמש ולהוסיף אותם למידע שאתם כותבים באפליקציה. את הבנר שבו אתם רוצים להשתמש יש להוריד למחשב שלכם ומשם לעלות ל'ספריית מדיה' באפליקציה.

לעמוד קטלוג הבנרים לחץ כאן:
בנרים גרפיים להורדה

בהשראת אחת העורכות הותיקות של 'ממואפ' מומלץ מאוד להוסיף לתוכן של הפעילויות, הודעות ותזכורות גם אימוגים (איקונים) צבעוניים ונחמדים... הם 'מקשטים' את התוכן, מושכים תשומת לב וגורמים לחיוך ושמחה אצל המשתמש. מצורף סט חדש של אימוגים (איקונים) רבים שאותם תוכלו להעתיק ולשלב בטקסטים ובתוכן שאתם כותבים לבן המשפחה המטופל או להוסיף אימוג' לטקסט ע"י לחיצה על המקש הימני בעכבר שאתם כותבים טקסט ואז תפתח טבלה שממנה אתם יכולים לבחור את האימוג'י המתאים לתוכן או למצב הרוח... בהצלחה...

🤣 😊 😍 😆 😎 🙄 😌 😳 🤡 🤓 😼 😻 👵 👨 👶 👧 👩 👦 👱 🤵 💏 👨‍❤️‍👨 👩‍❤️‍👨 👩‍❤️‍👩 ✌️ 👌 👍 ✍️ 👏 👋 💓 💕 💋 💟 💞 💌 💥 🐤 🐧 🐻 🐼 🐸 🐋 🐌 🐞 🌷 🌼 🌹 🌸 🍀 🍓 🍅 🍇 🥐 🥕 🥗 🎂 🍭 🍫 🍮 🍹 🍾 🌎 🏘️ ⛺ 🌅 🚂 ✈️ 🛳️ 🚀 ⏲️ ⌛ 🌝 🌟 🌠 🎇 🎁 🏆 ⚽ 🎯 🏇 🚴 🔔 🎧 🎶 ☎️ 🖱️ 💻 📖 ✏️ 📆 💊 ☯️ ✳️ 🚩 🚐

ככה נראת טבלת אימוג'י כאשר לוחצים על המקש הימני של העכבר בעת כתיבת תוכן בפעילות חדשה:


בקרוב (-:
בקרוב (-:
בקרוב (-: