יזמות טכנולוגית 'ממואפ' (להלן: "היזמות") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר שהיא מנהלת ומפעילה בכתובת: www.memoapp.co.il (להלן: "האתר"). תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת היזמות במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר, או שנאסף על-ידה בעת השימוש באתר. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

מסירת פרטים לאתר - חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה, לדוגמה, כניסה לתכנת 'ממואפ' או לשם יצירת קשר באמצעות האתר. בעת ההרשמה, תתבקש למסור פרטים אישיים כדוגמת שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא"ל ומספר טלפון. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להשתמש בשירותים אלה בעת יצירת קשר באמצעות האתר, יתועדו פרטי פנייתך ויתכן ובמדורים ובשירותים נוספים באתר תתבקש שוב למסור פרטים אישיים, לרבות מידע הנוגע אליך באופן אישי, לדוגמה בדף "צור קשר". גם במדורים ושירותים נוספים אלה תציין היזמות את שדות החובה הנדרשים למילוי, אם וככל שנדרש הדבר.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לרבות לסכל את השלמת הביצוע של הזמנתך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר אתך. אם פרטיך השתנו, עליך לעדכנם באמצעות באופן מקוון באתר. כאשר אתה מוסר פרטים אישים של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו ליזמות, לשם השימוש בפרטים אלה, בהתאם למדיניות זו.

שם משתמש וסיסמה - בעת הרישום לשירות באתר תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. היזמות רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר - הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש שלך באתר, יישמרו במאגר המידע של היזמות והשימוש בהם ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

  • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר;
  • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
  • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את היזמות לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
  • כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;
  • כדי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של היזמות, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. היזמות לא תמסור מיוזמתה את פרטיך האישיים למפרסמים לשם פניה אליך בדיוור ישיר;
  • ליצירת הקשר אתך כשהיזמות סבורה שקיים צורך בכך;
  • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
  • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר.

מסירת מידע לצד שלישי - היזמות לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר כגון משלוח מכתבים, newsletters ודיוור.

Cookies - באתר לא נעשה שימוש ב'עוגיות' (Cookies).

אבטחת מידע - היזמות מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי היזמות, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, היזמות לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע - על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

שינויים במדיניות הפרטיות - היזמות רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.