1. מערכת MemoApp (להלן: "המערכת") הינה מערכת אינטרנט לכתיבת תזכורות והודעות (להלן: "התוכן") על ידי בני משפחה עבור אדם בן המשפחה הסובל מבעיות זיכרון וירידה קוגניטיבית. המערכת אינה מערכת רפואית או מערכת טיפולית רפואית והיא מוגדרת כמערכת טכנולוגית תומכת המאפשרת לבני משפחה או צוות מסייע לבני המשפחה לתת סיוע, עזרה ותמיכה בעזרת תוכן מגוון, לאדם בן המשפחה הסובל מבעיות זיכרון וירידה קוגניטיבית. המערכת מורכבת ממגוון אפשרויות ליצירת תוכן באמצעות אתר ודף תוכן ייעודי www.memoapp.co.il (להלן: "האתר").

2. כתנאי לשימוש במערכת ובאפשרויות באתר עליך להסכים להוראות תנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי השימוש"), המהווים חוזה משפטי מחייב בינך (להלן: "המשתמש") לבין מיזם ממואפ (להלן: "המיזם"). נדרש לקרוא בקפידה את תוכן תנאי שימוש אלו, לפני הרישום לאתר והכניסה אליו, ולאשר באתר המיזם כי הנך מסכים לכל תנאיהם והנך מחויב להם.

3. השימוש במערכת מותנה בתשלום תמורה. סכום התמורה ותנאי התשלום הינם:
- הקמת הערכה: 600 ש"ח בתשלום חד פעמי מיד לאחר הזמנת המערכת.
- ממואפ מסלול מנוי חודשי: הכולל שיחת וידאו: 150 ש"ח ב -1 בכל חודש קלנדרי עבור השימוש במסלול זה באותו החודש כולל 500 דקות שיחה לחודש.
- ממואפ מסלול מנוי שנתי: 850 ש"ח בתשלום מראש לאחר ההזמנה עבור מסלול זה, סכום המתחדש בתם כל שנה ושלא יוחזר במקרה של הפסקת שימוש במהלך השנה. במסלול זה הלקוח / בן המשפחה רוכש (ע"פ הנחיות ממואפ) ומתקין בעצמו את המסך החכם מתאים ואת המצלמה לשיחת וידאו (אם מעוניין בכך) ומקבל ממואפ קובץ APK להתקנה במסך החכם כל זאת בעצמו. במסלול זה אין שדרוגים ותמיכה מתבצעת באמצעות המייל לממואפ.
- התקנה ע"י מתקין ממואפ: 250 ש"ח באזור גוש דן.
- התקנה ע"י מתקין ממואפ: 400 ש"ח מעבר לגוש דן.

4. התשלום יבוצע בעזרת מערכת bit למיזם ממואפ או באמצעות הוראת קבע להעברה בנקאית לזכות "אסנת קוזושנר". התשלומים במועדם מהווים תנאי מהותי ועיקרי לשימוש במערכת ובשירותי האתר. המחירים הנקובים נכונים לינואר 2020 יתכן שמעת לעת נעדכן את המחירים בעקבות עלייה במחירי השירותים והמוצרים שהמיזם רוכש לצורך הפעלת המערכת.

5. 'שדרוגים' - המיזם משדרג מעת לעת את יכולות מערכת הבסיס ושדרוגים אלה מתווספים למערכת בצורה אוטומטית תוך שהמיזם שולח למשתמש הודעה והסבר בנושא השדרוג והמשתמש אינו צריך לשלם תוספת בגין שדרוגים אלו. אין המיזם חייב לשדרג את מערכת הבסיס באופן קבוע והדבר נעשה בהתאם לצורך בלבד ועל פי שיקולי המיזם.

6. 'מודולים' - המיזם מפתח מודולים ורכיבים מחוץ לתכולת המערכת המתחברים למערכת הקיימת, ואותם יש באפשרות המשתמש לרכוש בנפרד והם אינם מסופקים על ידי המיזם באופן שוטף. דוגמה למודול: מצלמת web לביצוע שיחות וידאו צ'ט על גבי המערכת, ובעתיד מודולים נוספים כגון חיישן נפח המנטר את החדר בו נמצא המסך ומתריע על נפילה או פריצה.

7. אבטחת מידע צד המשתמש - שם המשתמש והסיסמא אשר יוענקו לך ישמשו לצורך זיהוי, לפני כל כניסה לאתר. הינך מתבקש לשמור על שם המשתמש והסיסמא, בסודיות מרבית, למניעת שימוש בהם לרעה או בניגוד לתנאי השימוש. קישור ומספר PinCode יוענקו לך בעת השימוש במודול שיחת וידאו, הינך מתבקש לשמור על הקישור ועל המספר, בסודיות מרבית, למניעת שימוש בהם לרעה או בניגוד לתנאי השימוש. מומלץ שלא להשאיר את התוכנה פתוחה וגלויה במחשבך האישי או במקום העבודה ולא את התוכנה פתוחה בטלפון הנייד שלך. כמשתמש ראשי במערכת עליך להסביר ולתת תזכורת מעת לעת למשתמשים הנוספים בדבר החשיבות של אבטחת המידע כך שלא יעשה בו שימוש לרעה מצד גורמים שאינם בני המשפחה המטפלים.

8. המיזם יהיה רשאי לשלוח לכל משתמש עדכונים והודעות באמצעות דואר אלקטרוני וב-ווצאפ, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה והוא מסכים לקבל עדכונים והודעות כאמור.
9. חל איסור מוחלט לעשות באתר, במערכת, בשירותים, בשיחת הוידאו או בכל מידע הנובע מהם, כל שימוש אחר, למעט כמפורט בתנאי שימוש אלו ובהתאם להוראות המוצגות באתר או הנמסרות על ידי המיזם מעת לעת.

10. השימוש במערכת הינו אישי עבורך ועבור בני משפחתך הקרובים, או מטפל מטעמך והינו מוגבל ובלתי עביר או ניתן לשימוש-משנה, השימוש וההרשאות המוקנות לך על ידי המיזם במסגרת תנאי שימוש אלו הינם מוגבלים לגישה לתכנים ולשירותים הרלוונטיים לך ולבני משפחתך.

11. המיזם מעניק הסכמה לשימוש כמפורט בתנאי השימוש, ואינו מוכר את או כל זכות באתר, במערכת, בשירותים או במידע, או חלק מהם. כל הזכויות במערכת, באתר, בשירותים ובמידע, לרבות במהדורות, גרסאות שונות ו/או חדשות, התאמות, שינויים, פיתוחים ותוספות, מודולים נוספים, יישומים חדשים, תיעוד, מסמכים טכניים ואחרים וכל חלק מהם, ולרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם למיזם או לבעליהם, ואין לעשות בהם שימוש כלשהו, אלא בהתאם להוראות השימוש לעיל

12. חל איסור על המשתמש לבצע ו/או להרשות לאדם אחר לבצע כל שימוש ופעולות במערכת או בשיחת הוידאו שלא לצורך ושלא בהתאם להוראות שימוש לעיל או לבצע פעולות העלולות להטעות, להפריע, להזיק ולפגוע באדם בן המשפחה הסובל מבעיות זיכרון וירידה קוגניטיבית.

13. המשתמש מודע ומסכים לכך שלמיזם תהיה גישה למידע, ידע ותכנים המוזנים לאתר ו/או למערכת על ידי המשתמש ו/או המופקים באמצעותם (להלן: "תכני המשתמש") ומסכים שהמערכת תשלח בתיזמון שנקבע אות ping למייל ייעודי של המיזם לאשר את רצף פעילותה . המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לתכנים, אמיתותם, איכותם וחוקיותם. למרות שהמיזם אינו מחויב לעקוב אחרי תכני המשתמש או אופן השימוש של המשתמש באתר או במערכת, החברה רשאית לעשות כן, וכן הינה רשאית להסיר תכני משתמש ו/או להגביל את השימוש במערכת ובאתר, אם לפי שיקול דעתה השימוש כאמור או תכני המשתמש מפרים אלו מהתחייבויות המשתמש.

14. אבטחת פרטי ותכני המשתמש השמורים במאגרי המידע של החברה תתבצע בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות של המיזם והוא יהיה רשאי לשמור במאגרי המידע שלו תכני משתמש, ינקוט באמצעים סבירים העומדים לרשותו כדי לשמור על סודיותם ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים (אלא אם יידרש על פי כל דין). ברם, מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות המיזם להבטיח חסינות מלאה מפני חדירות זדוניות למחשביה או לשרת המשמש את האתר והמערכת.

15. על המשתמש מוטלת האחריות לוודא כי ציוד המערכת שהושאל על ידי המיזם ומותקן בביתו של האדם בן המשפחה הסובל מבעיות זיכרון וירידה קוגניטיבית נשמרים ומתוחזקים כראוי כפי שנמסרו על ידי המיזם ביום ההתקנה. כמו כן, המשתמש אחראי על מניעת שימוש של צדדים שלישיים במחשבו או בטלפון הנייד שברשותו שעשויים לעשות שימוש שלא לצורך במערכת.

16. המיזם רשאי, בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתו וללא התראה, לשנות מעת לעת את מבנה האתר או המערכת, תוכניהם, מראה מערכת ההפעלה וממשק המשתמש, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים או הפונקציונליות שלהם, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו או במערכת ותפעולה. שינויים אלו יכול שיגבילו, ימנעו, ישנו או יבטלו את היקפם וזמינותם של השירותים או הפונקציונליות שלהם. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

17. המיזם בעת הצורך עשוי לספק לך שירותי תמיכה טכנית בקשר עם השימוש באתר ובמערכת. ככלל תמיכה טכנית תסופק על ידי המיזם למשתמשים משלמים בלבד, במהלך שעות העסקים הרגילות ובאמצעות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעות וואצאפ בלבד.

18. המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לכל הפעילויות המבוצעות על ידו או מטעמו בקשר עם המערכת והשירותים. המשתמש יהיה גם אחראי בלעדי לכל הפעילויות שיבוצעו על ידי גורם כלשהו כתוצאה משימוש בשם המשתמש ו/או הסיסמה השייכים למשתמש. המיזם לא יהיה אחראי ולא יישא באחריות לנזקים כלשהם שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מהשימוש במערכת, באתר או בשירותים, או כתוצאה מהסתמכות עליהם, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, והמיזם לא יישא בכל אחריות לגבי תקלה, עיכוב, שיבוש, כשל או הפרעה בשימוש באתר או במערכת, טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים המופיעים בהם. בנוסף, המיזם אינו נושא בכל אחריות לפעילותו התקינה של השרת אשר באמצעותו פועלת המערכת ועליו מאוחסנים, בין היתר, פרטי מידע ונתונים הקשורים למערכת, להפעלת המערכת, או שהשרת או האתר יהיו נקיים מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המיזם בקשר עם האמור.

19. מוסכם וידוע למשתמש שכל הציוד שברשותי מסופק על ידי המיזם הינו בהשאלה בלבד ועל המשתמש להחזיר את כל הציוד שניתן לו במלואו ומיד בתום השימוש בו, באריזתו המקורית שסופקה ובמצב טוב מאוד בכדי שיהיה שניתן להשתמש בו שימוש חוזר.

20. המשתמש יפצה וישפה את המיזם בגין כל הפסד, הוצאה, טענה, נזק, חבות או אחריות, מכל סוג שהוא (לרבות שכר טרחת עורכי דין), העלולים להיווצר, להיטען, להיגרם או להיפסק עקב הפרת תנאי שימוש אלו על ידי המשתמש.

21. בכל מקרה שבו המשתמש או מי מטעמו יפר הוראה מתנאי שימוש אלו, המיזם יהיה רשאי להגביל, לחסום ולהפסיק את השימוש של המשתמש באתר ובמערכת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, וזאת מבלי לגרוע מזכויות או מסעד של המיזם על פי תנאי שימוש אלו או על פי כל דין.

22. הפסקת השימוש במערכת - במידה והחליט המשתמש על רצונו בהפסקת השימוש והשירות במערכת הוא יודיע על כך למיזם באמצעות הודעת דוא"ל הכוללת את הסיבה לסיום השימוש. ההפסקה בפועל (דימום המנוי בשרתי המיזם) תעשה בתאום תאריך מוסכם מראש בין הצדדים שיפורט בדוא"ל ביניהם ועד לסוף אותו חודש קלנדרי שבגינו התבצע תשלום, או תוך 72 שעות מאישור קבלת הדוא"ל במידה ולא נקבע מועד מוסכם הפסקת התשלום תעשה לאחר החזרת כל הציוד שניתן בהשאלה לקוח. לא יוחזרו כספים בגין הפסקת השימוש. המשתמש רשאי להפסיק את הוראת הקבע כך שהמנוי לא יחודש בתחילת החודש הבא ממועד ההודעה על הפסקת השימוש במערכת. מוסכם שלא יתבצע החזר כספי מטעם המיזם למשתמש בגין הפסקת השימוש במהלך החודש הקלנדרי שלאחר התשלום בתחילת אותו חודש.

23. החזרת הציוד שהושאל במקרה של הפסקת השימוש - הפסקת הוראת הקבע או התשלום השוטף תעשה לאחר החזרת כל הציוד שניתן בהשאלה באריזה המקורית שנשמרה אצל הלקוח. לאחר החזרת הציוד יוכל הלקוח לבטל הוראות התשלום. יקבע מועד מוסכם להחזרת כל הציוד בשלמותו למיזם ע"י המשתמש ושהוא תקין כפי שהושאל ואשר מותקן אצל האדם בן המשפחה הסובל מבעיות זיכרון וירידה קוגניטיבית. בעת החזרת הציוד תתבצע ע"י הצדדים בדיקת מלאי ובדיקת תקינות הציוד. במידה ותתגלה תקלה משביתה באחד או בכמה מרכיבי המערכת מתחייב המשתמש לפצות את המיזם בעלות הבאה: מסך 32 אינץ 550 ש"ח, מצלמה 150 ש"ח, סטרימר Pi 280 ש"ח, מטען 30 ש"ח, מתלה 80 ש"ח, כבל רשת 40 ש"ח, כבל HDMI 50 ש"ח, כרטיס מיקרו 30 ש"ח. המשתמש לא יוכל לרכוש או לתת למיזם ציוד חלופי אחר אלה רק תשלום כספי מאחר והציוד וחלקי המערכת אינם סטנדרטיים ולא נמצאים בשוק והמיזם רוכש אותם מספקים מוכרים.

24. בלאי במערכת - חלקי המערכת והציוד הם כאלה שבלאי סביר אמור לבוא לידי ביטוי רק לאחר 10 שנים ולכן סביר להניח שבתקופת השימוש לא תתגלה תקלה שמקורה בבלאי בציוד. במידה ויתגלה שאחד מרכיבי המערכת לא תקין בגין בלאי או שלא נגרם לו נזק ע"י המשתמש המיזם יחליף רכיב זה במהירות האפשרית ובתאום מראש.

25. נזק לחלקי המערכת - במידה וכתוצאה משימוש לא סביר באחד או בכל חלקי המערכת או גרימת נזק פיזי ביודעין ושלא ביודעין, נזק כתוצאה ניתוקי חשמל רבים בדירה או כל סיבה אחרת כגון השחתה או שבירה של הציוד, מתחייב המשתמש לרכוש מהמיזם ציוד חדש במקום הציוד שנגרם לו נזק בעלויות הבאות: מסך 32 אינץ 550 ש"ח, מצלמה 150 ש"ח, סטרימר Pi 280 ש"ח, מטען 30 ש"ח, מתלה 80 ש"ח, כבל רשת 40 ש"ח, כבל HDMI 50 ש"ח, כרטיס מיקרו 30 ש"ח. המשתמש לא יוכל לרכוש או לתת למיזם ציוד חלופי אחר אלה רק תשלום כספי מאחר והציוד וחלקי המערכת אינם סטנדרטיים ולא נמצאים בשוק והמיזם רוכש אותם מספקים מוכרים.

26. חלה חובה על המשתמש שהעברית אינה שפת האם שלו, לתרגם ולהבין משמעות הסכם שימוש זה ולעמוד בעל החובות הנכללות בהסכם זה.

27. חשוב ביותר - בתקופת הקורונה ולאחריה חלו שיבושים וניתוקים חריגים ברשת האינטרנט והסלולר בישראל דבר שגרם לעיתים לאיכות שיחת וידאו לא מיטבית שאינה בשליטת מיזם ממואפ. כאמור המערכת מחוברת לקו האינטרנט הפרטי אצל המשתמש וכן אצל בן המשפחה באמצעות כבל רשת LAN או באמצעות WiFI. יתכן ובקווים ובתשדורות אלו ויהיו ניתוקים או ירידה באיכות שלא באחריות מיזם ממואפ ושיתכן וישפיעו על ביצועי המערכת. תקף הדבר גם לאיכות קליטה וביצועי רשת הסלולר שבו מנוי המשתמש בעת ביצוע עדכונים ושיחת וידאו עם בן המשפחה - האחריות לכך לא תחול על מיזם ממואפ. לפיכך ניתן לומר שברשת אינטרנט ביתית ותקשורת סלולרית כאשר הביצועים הם מתחת לנתונים אלו, לא תתקיים שיחה מיטבית ויחולו שיבושים וניתוקים לא מתוכננים. יש לבדוק תנאי התקשורת אצל המשתמשים וללמוד לחיות איתם. הנתונים הם: מהירות הורדה לא יותר נמוך מ- 100Mbps, מהירות העלאה לא יותר נמוך מ- 5.0Mbps, ניתן למדוד נתונים אלה בכל מחשב או טלפון נייד באתר בזק בינלאומי המספקת מד אמין ומקצועי לבדיקת מהירות הגלישה אצלכם ואצל המטופל.

28. תקופת מינימום בשימוש במערכת - מוסכם בין הצדדים שתקופת המינימום לשימוש במערכת תהיה 4 חודשים מיום התשלום בכדי לתת למעורבים בשימוש במערכת את הזמן הדרוש להסתגל, ללמוד ולהפנים את היתרונות שבמערכת. תקופה זו המוגדרת 'זמן למידה' תחויב בתשלום מלא בגין השימוש במערכת ובמידה והמשתמש יבקש להפסיק את השימוש לפני תם תקופה זו - הוראת הקבע לא תופסק והתשלום יתבצע במלואו עד לתום 4 החודשים המוסכמים.
תנאי שימוש במערכת ממואפ MemoApp image